<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Der er krav om produktansvarsforsikring ved levering af grise, søer og kreaturer til Danish Crown. Forsikringen kan tegnes gennem eget forsikringsselskab eller via den fælles forsikringsordning Danish Crown på vegne af andelsejerne har forhandlet på plads med if-forsikring.

En produktansvarsforsikring skal:

  • Sikre dit ansvar for skader og tab, der påføres Danish Crown-koncernen, fra slagtedyret ankommer til slagteriet.
  • Gælde for leverancer til Danish Crown.
  • Forsikringssum på min. 10.000.000 kr. pr. skade og i alt pr. forsikringsår.

Ved forsikring gennem IF gælder bl.a. følgende:

  • Selvrisiko pr. skade på 40.000 kr.
  • Forsikringsperioden er 1-årig og præmien forfalder til betaling den 1. april.
  • Betalingen opkræves af Danish Crown via afregningen, på vegne af if.
  • Ved ophør ingen refusion af præmie.
  • Korrektion i præmie for indmeldelses-måned i forhold til 1. april.

Forsikringspræmien

Præmien er fastsat på baggrund af antal leverede slagtedyr de sidste 52 uger.

Opkrævningen vil ske på afregningen i starten af april.

Følgende præmier er gældende i forhold til de leverancer der har været i forudgående 52 uger, de anførte præmier er helårlige præmier:

Sikringsgruppe Årsleverance Præmie
Gruppe A 0-1.000  200
Gruppe B 1.001-3.000 350
Gruppe C 3.001-7.000 610
Gruppe D +7.001 1.110

Årspræmien for forsikringen er inklusiv administration, stempelafgift og afhænger af din samlede årlige leverance af slagtedyr (grise, søer og kreaturer) til Danish Crown.
Forsikringskravet gælder også ved prøveleverancer. Ved prøveleverancer på op til 1.000 slagtedyr er præmien derfor kr. 200. Ved efterfølgende indmeldelse korrigeres for allerede betalt præmie.

Du kan læse mere om produktansvarsforsikringen og tilmelde dig via Marsh her.

Såfremt du allerede er omfattet af forsikringen i If skal du ikke gøre noget.