<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

1. Nyhustillæg

Der ydes en bonus på 20 øre/kg i 5 år

Bonussen gives til nybyggerier, hvor der sættes et nyt fundament. Der sættes ingen grænse for antal tilskudsberettigede grise pr byggeri.

Derudover er der mulighed for at låne kr. 650 pr stiplads, til en rente på 7% over 5 år.

Betingelser for nyhustillæg

På grundlag af andelshaverens leverancer af slagtegris fra et nyopført produktionsanlæg yder Danish Crown et Nyhustillæg på 20 øre/kg fra tidspunktet for leveringen af det første slagtegris fra det nyopførte produktionsanlæg og 60 måneder frem. Nyhustillægget udbetales årligt i forbindelse med restbetalingens udbetaling.

Med "nyopført produktionslæg" menes et nyt produktionsanlæg hvor der sættes et nyt fundament som grundlag for produktionsenheden. Danish Crown Ejerservice skal modtage alle relevante tilladelser/godkendelser, heraf er miljøgodkendelsen altid et krav, da der herudfra beregnes tilskudsomfanget. Anlægget kan herefter godkendes skriftligt og visuelt af Danish Crown Ejerservice. Der ydes ikke nyhustillæg til eksempelvis renoveringer og tilpasninger af eksisterende produktionsanlæg.

3. Ombygningstillæg

Der ydes en bonus på 10 øre/kg i 5 år. Der er intet loft for, hvor mange grise om året den enkelte producent kan få tilskud til.

Betingelser for Ombygningstillæg

På grundlag af andelshaverens leverancer af slagtegrise fra et ombygget produktionsanlæg yder Danish Crown et ombygningstillæg på 105 øre/kg efter samme betingelser og principper som beskrevet under Nyhustillægget ovenfor.

Med "ombygget produktionslæg" menes et smågrise-, et malkekvægs-eller et kyllinge-produktionsanlæg ombygget til slagtegriseproduktionsanlæg med selvstændigt leverandørnummer. Anlægget godkendes skriftligt af Danish Crown Ejerservice inden iværksættelse af ombygningen og efter Danish Crown Ejerservice' modtagelse af alle nødvendige tilladelser/godkendelser herunder dokumentation for både eksisterende miljøgodkendelse til tidligere smågrise, malkekvæg eller kyllingeproduktion og fremtidig slagtesvinemiljøgodkendelse og inspektion af det eksisterende produktionsanlæg.

Ombygningstillæg forudsætter, at der ikke har været produceret slagtesvin i mere end 10 pct. af bygningskomplekset/den selvstændige bygning, som påtænkes ombygget, og at andelshaveren dokumenterer, at der investeres minimum 500 kr. pr. stiplads i forbindelse med den påtænkte ombygning.