<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KT46QTP height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crown Beef har fra og med 1. marts indført et nyt Code of Practice-regelsæt gældende for virksomhedens leverandører og andelsejere.

Målet er at ensrette regelsættene for kreaturandelsejere og grise- og soandelsejere, hvor sidstnævnte allerede i en årrække har opereret med Code of Practice for produktionen.

Regelsættet for kreaturandelsejere er opbygget efter samme skabelon som for grise- og soandelsejere med nødvendige tilpasninger, som følger af de veterinære forskelle og lovgivningsmæssige krav til de forskellige dyrehold. Samtidig er Code of Practice baseret på gældende lovgivning og branchebeslutninger. En tommelfingerregel er derfor, at efterlevelse af gældende lovgivning og fælles branchebeslutninger betyder, at man som leverandør lever op til Danish Crown Beefs Code of Practice.

Det bør desuden pointeres, at der som udgangspunkt ikke er tale om en byrde for andelsejerne i Danish Crown Beef – men et positivt input til den fælles andelsvirksomheds arbejde med dokumentation for vores produkter.

- Vores Code of Practice fungerer som udgangspunkt som supplement til den gældende lovgivning på området – og i store træk handler det om at dokumentere det allerede store arbejde, der lægges ude på andelejernes bedrifter. Hvis vi ser det fra kundernes perspektiv, så bidrager et Code of Practice positivt til Danish Crowns omdømme og styrker samtidig afsætningsgrundlaget. Det er et aktiv i salgs- og markedsføringsarbejdet, for idet vi dokumenterer arbejdet omkring dyrene, skaber vi samtidig større tillid til Danish Crowns produkter rundt i verden, siger Karsten Willumsen, formand for Kreaturforum.

Nye andelsejere vil fremadrettet i forbindelse med indmeldelse i Danish Crown Beef også skrive under på virksomhedens Code of Practice. Som nuværende andelsejer er man automatisk forpligtet af Code of Practice og behøver derfor ikke foretage sig yderligere.

Du kan finde den Code of Practice her.

Ved yderligere spørgsmål til Danish Crown Beefs Code of Practice ring til Ejerservice på +45 8919 2590.